divendres, 30 d’abril del 2010

El Parlament aprova una resolució sobre la constitucionalitat de l´Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional

El ple ha aprovat avui amb els vots de tots els grups menys del PPC i el grup mixt (115 a favor i 16 en contra) una resolució en què defensa la plena constitucionalitat de l´estatut, exigeix que se´l respecti, demana que es renovin els membres del Tribunal Constitucional amb el mandat caducat i la vacant per defunció, i reclama que el tribunal es declari incompetent en les circumstàncies actuals per pronunciar-se sobre la norma institucional bàsica de Catalunya i que s´impulsi al Senat la reforma de la llei orgànica del tribunal per, entre altres qüestions, evitar la prolongació forçosa del mandat dels magistrats en casos de caducitat i bloqueig en el procés de renovació.

La resolució ha estat fruit d´una proposta que han presentat conjuntament CiU, el PSC-CpC i ICV-EUiA. ERC, tot i no signar el text, també l´ha votada favorablement. En el debat previ a la votació hi han intervingut Francesc Homs (CiU), Miquel Iceta (PSC-CpC), Anna Simó (ERC), Dolors Montserrat (PPC), Jaume Bosch (ICV-EUiA) i Albert Rivera (grup mixt).

La reproduïm íntegrament:

L´Estatut d´autonomia de Catalunya, aprovat primer com a Projecte de llei pel Parlament català, negociat després per una delegació del Parlament amb les co¬missions constitucionals del Congrés dels Diputats i del Senat, aprovat per majoria absoluta per les Corts Generals i referendat pel poble de Catalunya, és una llei vigent des del 9 d´agost de 2006 i ha estat objecte de desplegament al llarg de més de tres anys, malgrat els recursos en contra presentats davant del Tribunal Constitucional.

El Parlament de Catalunya vol, un cop més, defensar la plena constitucionalitat de l´Estatut, tot reiterant l´exigència que sigui respectat i plenament desenvolupat per totes les institucions. És obligat assenyalar que l´Estatut d´autonomia de Catalunya ha assolit la màxima legitimitat popular possible precisament per haver estat refrendat per la ciutadania a la qual ha de servir. Totes les institucions de l´Estat han de tenir especialment present aquesta especial dimensió de l´Estatut d´autonomia de Catalunya.

Després de tres anys i mig de debat entre els membres del Tribunal Constitucional sobre els recursos presentats pel Partit Popular, el Defensor del Poble i cinc comunitats autònomes contra l´Estatut d´autonomia de Catalunya, sense possibilitat d´arribar a un acord per a dictar sentència, l´Alt Tribunal ha evidenciat la seva incapacitat pràctica per a abordar una decisió tan transcendent com aquesta.

A més, durant aquest temps, s´han produït diverses disfuncions importants en la composició del Tribunal Constitucional. Un dels seus magistrats va ésser recusat després d´una alteració en la interpretació feta pel mateix Tribunal fins aleshores dels supòsits que permeten apartar un dels seus membres del coneixement d´una causa. Es va produir una nova vacant, per defunció d´un dels seus membres, entre els quatre magistrats que són nomenats pel Congrés dels Diputats i, finalment, al desembre del 2007 va finir el mandat dels quatre magistrats designats pel Senat, sense que, a hores d´ara, el procediment iniciat per a la seva renovació per part de la Cambra Alta hagi prosperat, malgrat que els parlaments de les comunitats autònomes van exercir ja fa molt de temps el dret de proposar candidats.

Aquestes disfuncions afecten, doncs, la meitat dels membres que integren el Tribunal Constitucional. En aquesta situació, totes les institucions de l´Estat haurien de prendre les decisions que corresponguin per a superar aquesta anòmala situació i el mateix Tribunal Constitucional hauria de reflexionar sobre si està en condicions de treballar amb la normalitat i la serenor que la seva funció reclama, tot evitant el desgast i descrèdit de la institució.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent proposta de resolució:

1. El Parlament de Catalunya reitera la seva convicció que l’Estatut d’autonomia de Catalunya ha assolit la màxima legitimació possible precisament perquè ha estat referendat per la ciutadania a la qual ha de servir, i insta totes les institucions de l’Estat a respectar-lo, complir-lo, fer-lo complir i desplegar en el que els correspongui les seves previsions. I també manifesta, un cop més, la convicció sobre la seva plena constitucionalitat.

2. El Parlament de Catalunya s’adreça als presidents del Congrés dels Diputats i del Senat per tal que traslladin als grups parlamentaris d’ambdues cambres la urgent i inexcusable necessitat de procedir, respectivament, a la designació del magistrat que li correspon fer al Congrés dels Diputats després de la vacant produïda per la defunció d’un dels membres del Tribunal Constitucional elegit per aquesta cambra legislativa, i a desbloquejar el procediment de designació dels quatre magistrats del Tribunal Constitucional, de conformitat amb l’article 159.1 de la Constitució espanyola i 17.1 de la Llei orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional, que es troba pendent des de fa més de dos anys en el Senat.

3. El Parlament de Catalunya constata que després de cinc intents fallits de dictar sentència, el Tribunal Constitucional no està en condicions d’exercir les tasques que constitucionalment té assignades. En aquest sentit, el Parlament promourà totes les accions al seu abast, a fi d’aconseguir que el Tribunal Constitucional es declari incompetent.

4. El Parlament de Catalunya, sens perjudici d’altres iniciatives en el mateix sentit que es puguin produir en altres cambres, demana als grups parlamentaris catalans al Senat que impulsin en un termini màxim de trenta dies una proposta de reforma de la Llei orgànica del Tribunal Constitucional que, entre altres qüestions, impedeixi la prolongació forçosa del mandat dels magistrats que integren el Tribunal Constitucional en els casos de bloqueig dels corresponents processos de renovació dels seus membres.